خدمات ما

خدمات تعمیرات اصلاحی

با اجرای برنامه های پایش وضعیت و عیب یابی تجهیزات، عیوب و اشکالات موجود در سیستم، قبل از رسیدن به نقطه بحرانی تشخیص داده می شوند. بدیهی است برای رسیدن به نتیجه نهایی مورد نظر از اجرای برنامه CM، لازم است تا اقدامات اصلاحی و فعالیتهای تعمیراتی بر اساس شاخصهایی همچون شدت عیب، برنامه زمانبندی تولید، فرصتهای تعمیراتی و ... برنامه ریزی و اجرا شوند.

 

شرکت مهندسی فرا پایش باختر، در راستای رفع عیوب و کاهش ارتعاشات تجهیزات دوار، خدمات ذیل را ارائه می دهد:

همراستاسازی (الاینمنت) تجهیزات دوار
بالانس دینامیکی در محل