کتاب مقدمه ای بر اصول و مبانی بازرسی ترموگرافی در صنایع