نکته ای در خصوص نگهداری ‏‎ ‎از تجهیزات در شرایط غیرعادی