نکاتی در مورد پایش وضعیت حرارتی الکتروموتورها به روش ترموگرافی