برخی از خطاهای متداول در بازرسی ترموگرافی و روشهای کاهش یا حذف آنها