اهمیت در نظر گرفتن گذشت زمان کافی، جهت آشکار شدن عیوب در بازرسی ترموگرافی