انجام همراستاسازی (الاینمنت-Alignment)

ناهمراستایی در محورها و کوپلینگها که در اصطلاح CM به آن Misalignment گفته میشود، یکی از دیگر مسائلی است که هر ساله خسارات و صدمات قابل توجهی را به تجهیزات صنعتی وارد مینماید. وجود ناهمراستایی در شفتها و کوپلینگها موجب کاهش عمر مفید و خرابی زودهنگام اجزاء کوپلینگ و بیرینگها شده و توقفهای ناگهانی و ناخواسته ای را به مجموعه‌های صنعتی تحمیل میکند. کارشناسان متخصص همراستاسازی شرکت فرا پایش باختر با سالها تجربه در زمینه همراستاسازی (الاینمنت) محورها و کوپلینگها، تجارب ارزشمندی در جهت رفع مشکلات Misalignment کوپلینگها و محورها داشته و خدمات ارزشمندی را به صنایع مختلف ارائه نموده اند.

Shaft and Cuopling Alignment همراستاسازی محورها و کوپلینگها