کتاب های آموزشی پایش وضعیت

کتاب های آموزشی پایش وضعیت

کتاب Infrared Thermography Electrical And Industrial Application

این کتاب شامل پنج فصل است که بخش عمده ای از مفاهیم بازرسی ترموگرافی در حوزه الکتریک و مکانیک را پوشش می دهد.


کتاب Thermal Imaging Guidebook For Industrial Application

مجموعه ای بسیار ارزشمند از تاریخچه مادون قرمز و کاربردهای صنعتی ترموگرافی، ملاکهای انتخاب دوربین ترموگرافی، رویه های بازرسی و بسیاری از نکات ارزشمند دیگر در این مجموعه به صورت مفید و مختصر قرار داده شده است. این مجموعه از انتشارات شرکت FLIR می باشد.


کتاب Thermography application education series.

مجموعه ای بسیار ارزشمند که به صورت مطالعه موردی (Case study) جمع آوری شده است. در این مجموعه مقالات و نکات کاربردی در پایش وضعیت ترموگرافی تشریح شده است. علاقمندان با مطالعه این مجموعه، اطلاعات بسیار ازشمندی را در زمینه بازرسی ترموگرافی کسب خواهند نمود. این مجموعه از انتشارات شرکت...