ریشه یابی ارتعاشات غیرمجاز

لزوم ریشه یابی ارتعاشات غیر مجاز:

بخش عمده ای از خرابیها و عیوب مزمن در تجهیزات مکانیکی، بصورت تغییرات غیرعادی دامنه ارتعاشات قابل مشاهده هستند. با اندازه گیری صحیح مولفه های ارتعاشی میتوان رخداد عیب در اجزاء یک ماشین دوار را به موقع تشخیص داده و از توسعه خرابی جلوگیری نمود. چنانچه مولفه های ارتعاشی تجهیزات دوار تحت پایش باشند، با تحلیل روند اتعاشات، میتوان به روش ریشه یابی ارتعاشات غیر مجاز، بخش عمده ای از خرابیها را تشخیص داد. با تشخیص به موقع، از توسعه خرابی و تحمیل هزینه های بیشتر جلوگیری میگردد. لزوم ریشه یابی ناشی از ارتعاشات غیر مجاز داده برداری، تحلیل و دقیق و ارائه گزارش کامل، از نکات مهم در ریشه یابی عیوب ارتعاشی است. تجربه و مهارت آنالیست ارتعاشات نیز نقش انکار ناپذیری در نتیجه گیری از فرآیند ریشه یابی عیوب دارد. گاهی اوقات با انجام یک ارتعاش سنجی یا داده برداری ساده نمیتوان علت اصلی ارتعاشات غیرعادی را مشخص نمود. در چنین شرایطی، تجربه و دانش فنی کارشناس آنالیز ارتعاشات، جهت ریشه یابی عیوب ناشی از ارتعاشات غیرمجاز نقش موثری خواهد داشت. نکته مهمی که در اینجا حائز اهمیت است بکار گیری سایر روشهای CM در کنار تکنیک آنالیز ارتعاشات است. گاهی اوقات و برای برخی تجهیزات نمیتوان از روش VCM استفاده نمود. در چنین شرایطی بایستی از سایر روشها و ابزارهای پایش وضعیت بعنوان ابزارهای مکمل بهره گرفت. روشهای مانند آنالیز دما یا ترموگرافی، آنالیز روغن، آنالیز صدا و . . . از این جمله هستند.

کارشناسان فرا پایش باختر با سالها تجربه آنالیز ارتعاشات، به سطح بالایی از مهارت در ریشه یابی عیوب به روش VCM دست یافته اند . ما در شرکت مهندسی فرا پایش باختر، خدمات ارتعاش سنجی و تحلیل ریشه ای ارتعاشات غیرعادی در ماشینها را در بالاترین سطح کیفیت ارائه میدهیم. در صورت نیاز به کسب اطلاعات و جزئیات بیشتر در این خصوص، با ما تماس حاصل فرمایید

root cause analysis ریشه یابی عیوب