مهندسی قابلیت اطمینان

طبق تعریف، قابلیت اطمینان، توانایی یک سیستم یا زیرسیستم برای انجام صحیح یک عمل یا مأموریت مشخص و از پیش تعریف شده در شرایط معین و در دوره زمانی مشخص است. از دیدگاه پایش وضعیت، قابلیت اطمینان یک واحد صنعتی زمانی در شرایط بهینه قرار دارد که تجهیزات مهم و موثر آن در تداوم تولید، در بالاترین سطح قابلیت اطمینان قرار داشته باشند. با اجرای اصولی و صحیح برنامه ها و تکنیکهای پایش وضعیت، میتوان به سطح قابل قبولی از قابلیت اطمینان در یک واحد صنعتی دست یافت. مجموعه مهندسی فرا پایش باختر، تجارب ارزشمندی در زمینه بهبود قابلیت اطمینان در حوزه های مختلف مکانیک، الکتریک و فرآیند تجهیزات صنعتی دارد. جهت کسب اطلاعات و جزئیات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.