ممیزی و بهینه سازی برنامه های پایش وضعیت تجهیزات

تجربه نشان داده است که در برخی موارد، گذشت زمان موجب افت کیفیت یا بروز یکنواختی (متوقف شدن روند رشد) در برخی حوزه ها و فعالیتها میشود. این وضعیت در مورد فعالیتهای پایش وضعیت و نگهداری تجهیزات صنعتی نیز صادق بوده و ممکن است بدلیل روزمره گی و یکنواخی در برخی امور، فعالیتهای نت نیز تحت تاثیر قرار گرفته و در برخی روشها و رویه ها دچار  افت کیفیت گردند. ما در شرکت مهندسی فرا پایش باختر، با ارزیابی فعالیتهای کوتاه مدت و بلند مدت پایش وضعیت یک مجموعه صنعتی بر اساس معیارهای مربوطه، میزان نیاز به بهینه سازی و یا تجدید نظر در برخی رویه ها و روشها را مشخص نموده و موارد و توصیه ها و دستورالعملهای لازم جهت قرار گرفتن برنامه در بهینه ترین حالت را تعیین مینماییم. در خصوص جزئیات و اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس حاصل فرمایید.