بازرسی ترموگرافی تجهیزات الکتریکی

قدیمی ترین و پرکاربردترین بخش بازرسی ترموگرافی تجهیزات صنعتی، در زمینه عیب یابی تجهیزات الکتریکی است. به روش بازرسی ترموگرافی میتوان حجم قابل توجهی از عیوب تجهیزات و مدارات الکتریکی را شناسایی نمود. فرآیند بازرسی ترموگرافی تجهیزات الکتریکی، مشابه سایر کاربردهای ترموگرافی در پایش وضعیت، بسیار تجربه محور بوده و صحت نتایج آن ارتباط تنگاتنگی با مهارت و تجربه ترموگرافر دارد. شرکت مهندسی فرا پایش باختر یکی از معتبرترین مراکز ارائه دهنده خدمات بازرسی ترموگرافی تجهیزات الکتریکی است. انجام سالها بازرسی و عیب یابی به روش ترموگرافی در صنایع بزرگی همچون نیروگاه ها، انواع پستهای توزیع و انتقال برق، تجهیزات فشار متوسط و فشارقوی برق و . . . تجارب ارزشمندی را حاصل شده که مشابه آن کمتر دیده شده است.