خبرنامه شماره دو - مرکز آموزشی موسسه موبیوس در ایران