مشکلات ناشی از سرژ ولتاژ در موتورهای دور متغیر (VFD) - نویسنده: عابس صفری

on جمعه, 28 آذر 1393. Posted in آنالیز اثرات الکتریکی

مشکلات ناشی از سرژ ولتاژ در موتورهای دور متغیر (VFD) - نویسنده: عابس صفری

با پیشرفت الكترونیك قدرت و همچنین صرفه جویی در مصرف انرژی، امروزه بیشتر سعی می شود كه از درایوها برای راه اندازی و كنترل دور موتورهای القایی استفاده شود.  استفاده از این  فن آوری سبب ایجاد سرژ ولتاژ می شود. سرژ ولتاژعبارتست از یك ضربه گذرای ولتاژ نسبتاً زیاد كه سبب ایجاد تنش الكتریكی و حرارتی بر روی سیم پیچ های استاتور می گردد.

در فركانس قدرت، ولتاژ بین حلقه های مجاور در یك كلاف  یكسان بوده و می توان گفت كه توزیع ولتاژ به صورت خطی از ابتدا تا انتهای سیم پیچ می باشد. این در حالی است كه با اعمال ولتاژ با فركانس های خیلی زیاد، توزیع آن به صورت غیر خطی می باشد. در این حالت درصد بیشتری از ولتاژ بر روی حلقه های ابتدایی قرار می گیرد كه ناشی از بالا بودن مقدار امپدانس سری  القایی با توجه به افزایش فركانس اعمالی آن می باشد. تقریباً بیش از 40 درصد ولتاژ سرژ اعمالی، بر روی حلقه اول قرار می گیرد كه می تواند سبب ایجاد تنش الكتریكی  و حرارتی بر روی سیم پیچ و در نهایت سبب اتصال حلقه، كلاف و یا اتصال فاز به فاز یا فاز به زمین گردد. با توجه به مطالب ذكر شده می توان با پایش الكتریكی  الكتروموتورهایی كه با درایو تغذیه می شوند، از خروج ناگهانی آنها به سبب عیوب سیم پیچ در حین فرایند كاری جلوگیری كرد.

Comments (0)

Leave a comment

You are commenting as guest.